หน่วยราชการเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2549 ให้กับข้าราชการ โดยหักเงินได้ของข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จ่ายเป็นเงินสะสมเข้า กบข. และนำส่งเงินตามเช็คธนาคาร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ต่อมาธนาคารพบว่าโอนเงินผิดบัญชี จึงปรับปรุงรายการโอนกลับเข้าบัญชีที่ถูกต้องในวันที่ 3 มกราคม 2550 สมาชิก กบข. ดังกล่าวสามารถนำเงินได้ที่จ่ายเป็นเงินสะสมเข้า กบข. ตามจำนวนเงินที่ได้หักไว้จริงในปี 2549 โดยใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่พิมพ์ออกจากโปรแกรมของกรมสรรพากรเป็นหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่

สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจ่ายเงินสะสมเข้า กบข. และการใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนทางวิชาการจากไต้หวันให้ส่งอาสาสมัครมาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์สอนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัย โดยทางไต้หวันจะให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเพื่อครองชีพประจำเดือนแก่อาสาสมัคร รวมทั้งค่าใช้จ่ายกรณีที่อาสาสมัครเจ็บป่วย เป็นต้น ส่วนทางมหาวิทยาลัยจะจัดที่พักอาศัยแก่อาสาสมัครระหว่างที่ปฏิบัติงานในประเทศ รวมทั้งการเดินทางที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร อาสาสมัครต้องเสียภาษีเงินได้อย่างไร

ค่าใช้จ่ายเพื่อครองชีพประจำเดือนแก่อาสาสมัครได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี