หน่วยงานราชการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ภายใต้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง ซึ่งกำหนดจ่ายเป็นอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน โดยข้าราชการผู้นั้นต้องรับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีรถยนต์ประจำปี ค่าประกันรถยนต์ ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เป็นต้น เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายดังกล่าว ข้าราชการที่ได้รับต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งที่ข้าราชการได้รับ เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย และบอกกล่าวเลิกจ้างพนักงาน โดยไม่จ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ พนักงานฟ้องบริษัทเป็นคดีแรงงานต่อศาลแรงงานกลางๆ มีคำพิพากษาว่า การเลิกจ้างดังกล่าว เป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุอันสมควรและไม่เป็นธรรม ให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหาย ได้แก่ ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย ขอทราบว่า เงินได้ต่างๆ รวมทั้งดอกเบี้ยเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช่หรือไม่

ภาระภาษี กรณีพนักงานได้รับค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามคำพิพากษา

บริษัท ท. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นบริษัทร่วม 2 แห่งที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่ง ซึ่งงบการเงินรวมของบริษัทต้องใช้ตัวเลขของงบการเงินบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่งมารวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินบริษัท และจ่ายส่วนเพิ่มของค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีที่บริษัทออกแทนบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เนื่องจากต้องการเปลี่ยนสำนักงานตรวจสอบบัญชีให้เป็นสำนักงานเดียวกัน บริษัทสามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

รายจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทร่วม

นาย พ. พนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2547 โดยนาย พ. ยื่นความประสงค์จะขอลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุ 60 ปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เนื่องจากเจ็บป่วยและมีอายุทำงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ตามใบแสดงความเห็นแพทย์ ลงวันที่ 8 กันยายน 2546 และได้รับเงินได้ที่จ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน นาย พ. ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2547 มีเงินได้พึงประเมินจากรัฐวิสาหกิจและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจ ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน 2550 นาง ส. ภริยา นาย พ. แสดงหลักฐานหนังสือรับรองของแพทย์ผู้ทำการรักษา ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2550 ซึ่งรับรองว่า นาย พ. ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ไตเสื่อม และเส้นโลหิตในสมองตีบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีทุพพลภาพที่นาย พ. ได้รับจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หรือไม่

ออกจากงานเพราะทุพพลภาพ เงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สมาคมมีรายได้หลักจากการจัดประชุมวิชาการประจำปี ปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นรายได้จากเงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เงินค่าที่พัก (กรณีที่จัดประชุมต่างจังหวัด) โดยบริษัทซึ่งเป็นผู้สนับสนุนจะแจ้งความประสงค์ที่จะจ่ายแทนให้กับสมาชิกที่เป็นแพทย์ โดยสมาคมจะออกใบเสร็จรับเงินในชื่อของบริษัทผู้สนับสนุน และรายรับค่าเช่าพื้นที่เพื่อแสดงสินค้า (บูธ) ที่ได้รับจากบริษัทยา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสมาคม และสมาคมไม่มีข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ กับบริษัทผู้สนับสนุนแต่อย่างใด รายได้จากการจัดประชุมดังกล่าวจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ภาระภาษี กรณีสมาคมมีรายได้จากการจัดประชุมวิชาการ

ค่าตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการเพียงคนเดียว บริษัทนำมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

ค่าตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการเพียงคนเดียวเป็นรายจ่ายต้องห้าม

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี