Back

ประกาศกรมสรรพากร

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

 กรมสรรพากร
Revenue Department News
เลขที่ข่าว ปชส. 20/2556
วันที่แถลงข่าว 30 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง กรมสรรพากรปลื้มผู้เสียภาษีชอบใจยอดรวมยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 17%
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ปัจจุบันมีผู้เสียภาษีให้ความสนใจใช้บริการยื่นแบบ
เสียภาษีทางอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรเพิ่มสูงขึ้น จากเดิมรวมร้อยละ 17 ในทุกประเภทภาษี คิดเป็นจำนวน
แบบแสดงรายการที่ยื่นทางอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นรวม 1,284,158 แบบ แยกประเภทเป็นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นจำนวน 599,166 แบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคลยอดเพิ่มขึ้นจำนวน 241,783 แบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจำนวน 434,935 แบบ และภาษีธุรกิจเฉพาะ เพิ่มขึ้นจำนวน 8,274 แบบ เป็นจำนวน
เงินที่ยื่นทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 61ในทุกประเภทภาษี ความนิยมที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็นผลมาจากการ
ที่กรมสรรพากรออกมาตรการขยายเวลาการยื่นแบบเพิ่มให้อีก 8 วัน สำหรับผู้ที่ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตในทุก
ประเภทภาษีการคืนภาษีให้อย่างรวดเร็วภายใน 15 วัน รวมทั้งการให้บริการชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตเป็นการเพิ่ม
Cash flow ให้แก่ผู้เสียภาษี ซึ่งกรมสรรพากรเตรียมออกมาตรการใหม่ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อจูงใจให้ผู้เสียภาษี
ใช้บริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น”

Administrator
Administrator
https://yeepou.com