Back

ประกันชีวิต ผู้บริหาร

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

ประกันชีวิต ผู้บริหาร นำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่ค่ะ wanwan024


ตอบ: ประกันชีวิตของผู้บริหาร สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ ถ้ามีมติประชุมโดยผู้ที่มีอำนาจลงนาม wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com