ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552

Click to rate this post!
[Total: 24 Average: 5]

ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552
กิจกรรม
ช่วงเดือน
รับสมัครทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 14 (2/2552) 4 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2552 ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 27 มิถุนายน 2552
ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรณีถือใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ ก.บช.เดิม 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2552
ทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 14 (2/2552) 4-5, 11-12 และ 18-19 กรกฎาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รับสมัครทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 15 (3/2552) 24 สิงหาคม – 25 กันยายน 2552 ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
ทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 15 (3/2552) 24-25, 31 ตุลาคม 1, 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ต่ออายุสมาชิกและผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553
ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรณีถือใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2552
ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2552
แสดงตัวของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2552
ต่ออายุนิติบุคคล ตามรอบของบริษัท

ที่มา สภาวิชาชีพบัญชี
Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)


ตอบ: wanwan037 wanwan023

ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552
ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552

Scroll to Top