บิลเงินสด

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 5]

บิลเงินสด ต่างกับใบเสร็จรับเงินอย่างไรค่ะ wanwan023


ตอบ: ต่างกันตรงที่ บิลเงินสดิเป็นการขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดค่ะ แต่ใบเสร็จรับเงิน อาจเป็นหลักฐานการัรับเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ผ่านมาแล้วค่ะ

บิลเงินสด
บิลเงินสด

Scroll to Top