บันทึกบัญชีเงินทดรองจ่าย

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

บันทึกบัญชีเงินทดรองจ่าย ต้องบันทึกอย่างไรค่ะ wanwan023


ตอบ: wanwan007 wanwan007 wanwan007 wanwan007
ตอบ: การจ่ายเงินปันผลในกรณีที่เรามีกำไรสะสมมากขึ้น หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลนะค่ะ ต้องประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย และไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนสิ้นปีได้นะค่ะ ส่วนงบการเงินในกรณที่ทมีการจ่ายเงินปันผล ต้องบันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ
Dr. เงินปันผลค้างจ่าย
Cr. เงินสด / ธนาคาร
ซึ่งอาจจะทำให้งบการเงินใน่สวนของสินทรัพย์ทรัพย์ลดลงค่ะ

บันทึกบัญชีเงินทดรองจ่าย
บันทึกบัญชีเงินทดรองจ่าย
Scroll to Top