Back

บัญชี การนำเข้า ส่งออก ทางอากาศ เครื่องบิน

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

ขั้นตอนในการส่งออกและนำเข้าสินค้าทางอากาศ

– Shipper สำรองระวางสินค้ากับ Carrier หรือ Carrier Agent กรณีนี้ Shipper จะเป็นผู้ส่งออกเอง ผู้รบประโยชน์ หรือเป็นบริษัท Freight Forwarder ก็ได้

– Shipper หรือ Forearder นำสินค้าและเอกสารส่งมอบเอกสารที่ฝากส่งไปพร้อมสินค้านี้ ได้แก่ Commercial Invoice Packing List } Certificate of Origin หรือเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการออกของที่ปลายทางอย่างเร่งด่วนอื่นๆ เพราะการขนส่งทางเครื่องบินจากต้นทางไปปลายทางใช้เวลาเร็วมาก เอกสารที่ส่งผ่านระบบธนาคาร หรือจัดส่งทางไปรษณีย์โดยตรงจึงมักเดินทางถึงช้ากว่าเสมอ

– Shipper หรือ Forwarder ทำใบขนขาออก (Export Entry) และผ่านพิธีการศุลกากร-รอตรวจปล่อย สำหรับประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2007 กระบวนการเพื่อให้มีการตรวจปล่อยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ e-Customs ผ่านการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ด้วยภาษ EBXML การทำใบขน จึงกระทำการ Generate ผ่านข้อมูลใน e-Commercial Invoice จัดส่งไปยังศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีเอกสารกระดาษอีกต่อไป

– Carrier หรือ Agent รับสินค้าเข้าจัดเก็บไว้ในคลังออก AirWaybill ให้แก่ Shipper

– Carrier นำสินค้าที่รับไว้มาแยกจุดหมายปลายทาง

– จัดทำ บัญชีสินค้าในเครื่องบิน ทุกรายการที่ Load ไปยังปลายทางบันทึกรวมกันไว้ในเอกสารชุดเดียวกันหมด

– เมื่อสินค้าถึงปลายทาง Carrier จะตรวจรับสินค้าและเอกสาร ต่อจากนั้นสายการบินจะรับจัดทำใบสั่งปล่อยสินค้า

– นำสินค้าเข้าคลังสินค้า รีบทำการแจ้ง Notify Party ถึงการมาถึง พร้อมให้ข้อมูลแก้ผู้นำเข้าหรือตัวแทน

– ให้ Notify Party จะต้องรีบแจ้งธนาคารทันที่ เพื่อร้องขอหนังสือ หรือจดหมายขอรับ D/O

– Notify Party นำ D/O กลับไปให้ธนาคารสลักหลัง แต่ต้องชำระเงินก่อน หากไม่ชำระเงินเนื่องจากมีวงเงินสินเชื่อประเภท T/R จะต้องยื่นTRUST RECEIPT หรือ T/R ซึ่งหมายถึงสัญญาขอรับมอบเอกสารแสดงสิทธิ์ออกจากธนาคารก่อนชำระเงินเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่นี้คือใบสั่งปล่อยสินค้า

– Forwarder ชำระค่าใช้จ่าย ปากเอกสารขนส่งระบุว่าค่าระวางจะต้องมีการจ่ายกันที่ปลายทางหรือ freight to collect หากมีค่า rent-fee & service charge ก็ต้องจ่ายให้ครบถ้วน

– Forwarder จัดทำ import Entry – จ่าย duties} taxes and charges ผ่านพิธีการศุลกากรให้เรียบร้อย

– หลังจากที่เจ้าหน้าที่ ศุลกากร ทำการตรวจปล่อยเรียบร้อยแล้ว imp Forwarder Ot นำสินค้าออกมาจากคลังสินค้าส่งมอบที่ปลายทาง

Administrator
Administrator
https://yeepou.com