บริษัทประกอบกิจการให้บริการวิจัยข้อมูล รับจ้างบริษัท B ซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศและเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ให้ทำการวิจัย ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในไทย โดยบริษัทจะจัดส่งรายงานผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในเครือเดียวกันทั่วโลก เมื่อรายงานดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากบริษัท B รายงานนั้นจะถูกจัดเก็บในเว็บไซด์ของกลุ่ม หลังจากนั้น บริษัท B จะจำหน่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ลูกค้าของตนที่อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งไทย โดยลูกค้าที่ใช้จะต้องซื้อข้อมูลและชำระเงินให้แก่บริษัท B เท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัทจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่ หากบริษัท B จ่ายค่าบริการโดยใช้วิธีหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน ไม่มีหลักฐานการชำระราคาเป็นตัวเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท แต่จะมีหลักฐานทางบัญชีแสดงรายละเอียดการหักกลบลบหนี้ เช่น ใบลดหนี้ บริษัทยังจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่

ให้บริการวิจัยข้อมูลไปต่างประเทศผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์

บริษัทเป็นตัวกลางส่งผ่านสินค้าจากท่าเรือในไทยผ่านชายแดนไปยังต่างประเทศ โดยบริษัทดำเนินธุรกิจกับ A นิติบุคคลในกัมพูชา ซึ่งมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวกลางนำเข้าและส่งออกสินค้า บริษัทคิดค่าบริการในการจัดการรวมค่าใช้จ่าย ค่าขนส่ง ชิปปิ้ง ค่าเอกสารในการดำเนินงานต่างๆ แต่ไม่รวมค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ค่าเสียหายที่เกิดจากการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ ค่าภาษีอากรขาเข้า หากมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวบริษัทจะทดรองจ่ายและได้รับใบกำกับภาษีในนามของบริษัท ซึ่งบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นยอดเงินเดียวกันโดยออกหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีให้ A บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายและรับจ่ายเงินค่าสินค้าที่นำเข้าและส่งออกดังกล่าว บริษัทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้อย่างไร

ภาระภาษี กรณีตัวกลางนำเข้าและส่งออกสินค้าในนามของตนเอง

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี