Back

บริษัทใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นมาต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

บริษัทใหม่ที่ก่อตั้งบริษัทเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่ wanwan017 wanwan015


ตอบ: บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com