บริษัทจดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 และยื่นแบบ ภ.พ.09 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 รวมทั้งจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 บริษัทมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมปี 2549 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 15 และ 20 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นและจ่ายเป็นเงินสด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2550 โดยบริษัทหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ในอัตราร้อยละ 10 และ 15 พร้อมกับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ถือหุ้น และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยแบบ ภ.ง.ด.2 บริษัทปฏิบัติถูกต้องหรือไม่

ภาระภาษี กรณีผู้ถือหุ้นได้รับเงินได้ในระหว่างการชำระบัญชี

บริษัทออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินใดๆ จากการลงทุนในบริษัทจดทะเบียน เช่น ได้รับเงินปันผล บริษัทจะโอนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับดังกล่าว รวมถึงเงินเทียบเท่าเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนใน NVDR ต่อไป ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินเทียบเท่าเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนใน NVDR หากผู้ลงทุนใน NVDR ยินยอมให้บริษัทหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินเทียบเท่าเงินปันผลดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นเงินได้ บริษัทจะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยระบุประเภทเงินได้อย่างไร

เงินเทียบเท่าเงินปันผลเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร และการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินเดือนให้ชาวต่างชาติต้องใช้แบบอะไรนำส่งภาษี

แบบที่ใช้ในการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินเดือนให้ชาวต่างชาติ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี