บริษัทย้ายที่อยู่ของสถานประกอบการ ต้องทำอย่างไรค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

บริษัทย้ายที่อยู่ของสถานประกอบการค่ะ ต้องทำอย่างไรค่ะ wanwan023


ตอบ: การแจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงาน
1. แบบฟอร์ม ต.1
2. หนังสือแจ้ง
3. ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ฉบับจริง(กรณีมีที่อยู่ที่ต้องการแจ้งย้ายปรากฎอยู่ด้วย)
4. แผนที่แสดงที่ตั้งแห่งใหม่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. หนังสือมอบอำนาจโดยมีรายละเอียดผู้มอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจและกิจกรรมที่มอบให้มาดำเนินการ พร้อมกับติดอากร 10 บาท
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
8. เงินค่าธรรมเนียมจำนวน 1,000 บาท

บริษัทย้ายที่อยู่ของสถานประกอบการ ต้องทำอย่างไรค่ะ
บริษัทย้ายที่อยู่ของสถานประกอบการ ต้องทำอย่างไรค่ะ

Scroll to Top