บริษัทเช่านั่งร้านจากบริษัท ก ได้รับใบกำกับภาษีแยกเป็น 2 รายการ คือ ค่าเช่านั่งร้าน และค่าบริการติดตั้ง บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร

นิติบุคคลจ่ายค่าเช่านั่งร้านที่แยกเป็นค่าเช่าและค่าบริการติดตั้ง ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย จากยอดรวม

บริษัทดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ทองคำ และได้โอนเงินไปยังออสเตรเลียเป็นค่าที่ปรึกษาด้านการสำรวจธรณีวิทยา ค่าวิเคราะห์ศึกษาด้านธรณีเทคนิค และการไหลของน้ำใต้ดิน โดยผู้รับเงินบางรายได้ส่งตัวแทนเข้ามาเก็บตัวอย่างแร่และน้ำไปวิเคราะห์ที่ต่างประเทศ มีระยะเวลาการทำงานในไทยรวมไม่เกิน 180 วัน บริษัทออสเตรเลียมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยหรือไม่ บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้รับเงินหรือไม่ ถ้าต้องหักใช้อัตราเท่าไร และบริษัทต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 หรือไม่

ภาระภาษี กรณีส่งคนเข้ามาเก็บตัวอย่างในไทยไม่ถึง 180 วันไม่ถือว่ามีสถานประกอบการถาวรในไทย

บริษัท ก ได้ส่งพนักงานคนไทยซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท ไปดำรงตำแหน่งระดับบริหารงานด้านการเงินของบริษัทในเครือ ทั้งนี้ต้องไปทำงานประจำอยู่สิงคโปร์เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเดินทางไปสิงคโปร์เย็นวันจันทร์เพื่อไปทำงานวันอังคารถึงวันศุกร์ และเย็นวันศุกร์จะเดินทางเข้ามาในไทยเพื่ออยู่กับครอบครัว และวันจันทร์ทำงานให้บริษัท ซึ่งอยู่ในไทยในปีภาษีเกิน 180 วัน พนักงานมีหน้าที่กำกับดูแลบริหารงานด้านการเงินให้บริษัทในอัตราส่วนร้อยละ 25 ของเวลาทำงานทั้งหมด ส่วนเวลาที่เหลือทำงานให้บริษัทในเครืออื่น ๆ ในสิงคโปร์ บริษัทจ่ายเงินเดือนทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารของพนักงานในไทย โดยบริษัทในสิงคโปร์จะชำระเงินเดือนในอัตราส่วนร้อยละ 75 ของเงินเดือนทั้งหมดคืนให้กับบริษัท ซึ่งพนักงานต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในสิงคโปร์โดยคำนวณจากเงินได้อัตราร้อยละ 75 ของเงินเดือนทั้งหมด บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินเดือนทั้งหมด หรือ จากอัตราร้อยละ 25 ของเงินเดือนทั้งหมด และพนักงานสามารถนำมาเครดิตภาษีในไทยได้หรือไม่

การขอเครดิตต่างประเทศ

บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเอทีเอ็มให้ธนาคาร เมื่อชำระค่าบริการบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

ค่าธรรมเนียมใช้บัตร ATM ครั้งแรกไม่ถึง 1,000 บาท ไม่ต้องหัก ครั้งต่อไปถ้ารวมแล้วตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี