บริษัทจัดสัมมนา ลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม

Click to rate this post!
[Total: 35 Average: 5]

การพาไปทัศนาจรต่างจังหวัด
ในแต่ละปีเมื่อมีการทำงานเพื่อมุ่งผลสำเร็จของงานตามแผนที่นายจ้างวางไว้ และประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ผู้ประกอบการบางราย ก็กำหนดระเบียบเป็นสวัสดิการพนักงาน โดยจัดให้ไปทัศนาจรต่างจังหวัด เพื่อเป็นการพักผ่อน หลังจากการทำงานมาตลอดทั้งปี เช่น พาไปเที่ยวต่างจังหวัด , ต่างประเทศ
กรณีดังกล่าว ถือเป็นผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับตามมาตรา 40(1) พนักงานต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้ของพนักงานด้วย ค่าใช้จ่ายของการพาไปทัศนาจรนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ไม่ต้องห้าม
การจัดสัมมนาต่างจังหวัด
กิจการหลายแห่งมักจะมีการเสริมสร้างความรู้ ให้กับพนักงานโดยการส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือพัฒนาฝีมือตามสถานอบรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ บางกิจการก็จัดให้มีการอบรมสัมมนาต่างจังหวัด ในรูปแบบความรู้เพิ่มเติม การบริหารงาน หรืออบรมด้านจิตวิทยา ด้าน สัณทนาการให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวกัน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน องค์กรให้เป็นอย่างดี
กรณีเช่นนี้ นายจ้างต้องมีระเบียบ คำสั่ง กฎเกณฑ์เขียนไว้ นายจ้างจึงจะสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้ และทางด้านลูกจ้างพนักงานก็ไม่ถือเป็นประโยชน์เพิ่ม ที่ต้องนำไปคำนวณภาษีแต่อย่างใด ส่วนภาษีซื้อสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ส่วนภาษีขายนั้นถือว่าเป็นการให้บริการต้องนำส่งภาษีขายแก่สรรพากรบริษัทจัดสัมมนา ลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม
บริษัทจัดสัมมนา ลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม

Scroll to Top