Back

บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน ใครคือผู้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน ใครคือผู้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี (สรรพากร/ห้างหุ้นส่วน) และความอิสระของผู้สอบบัญชีในการรายงาน

>:(


ตอบ: ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี แต่กรมสรรพากรเป็นเพียงผู้ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
😀 😀

Administrator
Administrator
https://yeepou.com