Back

นโยบายเงินปันผล

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]
[center][b]เงินปันผล[/b] wanwan031[/center] นโยบายเงินปันผลมีผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งเงินทุนจากเจ้าของ และนโยบายการเงินของกิจการเนื่องจากเป็นการกำหนดเกณฑ์การจัดสรรกำไรที่ได้มาในแต่ละปีจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ดังนี้ -การจ่ายเงินปันผลเป็นการลดลงจากส่วนของเจ้าของ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ -ผลกระทบของนโยบายเงินปันผลต่ออัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการ -การคำนึงถึงความสามารถในการกู้ยืมเงินของกิจการ เนื่องจากหากกิจการมีความสามารถในการกู้ยืมสูงทำให้กิจการไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาเงินสดไว้มาก ดังนั้น กิจการจึงมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลสูง [center] wanwan024 wanwan024[/center]

ตอบ: [b]ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะ wanwan012[/b]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com