นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

Click to rate this post!
[Total: 28 Average: 5]

นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
-บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยที่มีอยู่ตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
-บริษัทจำกัดที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
-บริษัทจำกัดและนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจำกัด ซึ่งตั้งขึ้นตามกฏหมายไทยหรือกฏหมายต่างประเทศ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
-บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่กำหนดในอนุสัญญา
-มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป้นองค์การหรือสถานสาธราณกุศล
นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
Related Posts via Categoriesโปรแกรมบัญชี ฟรี (1)


ตอบ: [center][b] +++++ wanwan018 wanwan017 wanwan018 +++++[/b][/center]

นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

Scroll to Top