บริษัทจดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 และยื่นแบบ ภ.พ.09 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 รวมทั้งจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 บริษัทมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมปี 2549 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 15 และ 20 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นและจ่ายเป็นเงินสด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2550 โดยบริษัทหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ในอัตราร้อยละ 10 และ 15 พร้อมกับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ถือหุ้น และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยแบบ ภ.ง.ด.2 บริษัทปฏิบัติถูกต้องหรือไม่

ภาระภาษี กรณีผู้ถือหุ้นได้รับเงินได้ในระหว่างการชำระบัญชี

บริษัทจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้บริษัทในต่างประเทศและได้ใช้แบบ ภ.ง.ด.53 นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องทำอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายดอกเบี้ยให้บริษัทต่างประเทศ โดยใช้แบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง

ธนาคาร A จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอังกฤษเป็นสำนักงานใหญ่ ได้รับอนุญาตประกอบกิจการธนาคารในไทย สำนักงานใหญ่จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานสาขาฮ่องกง เพื่อควบคุมและจัดทำระบบบัญชี สินเชื่อและอื่น ๆ ให้แก่สาขาต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค รวมทั้งสำนักงานสาขาในไทย เพื่อลดต้นทุนการจัดสร้างระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่จะทำการจัดสรรรายจ่ายให้แก่สาขาต่าง ๆ รวมทั้งสำนักงานสาขาในไทย สาขาในไทยสามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ และต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือไม่

ภาระภาษี กรณีการเฉลี่ยรายจ่ายของสำนักงานใหญ่มาให้สำนักงานสาขา

นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ผิด ผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นผู้ขอคืน

นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ผิด ผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นผู้ขอคืน

การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบ ภ.ง.ด.54 ต้องนำส่งภายในกี่วัน

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีกำหนดระยะเวลาในการนำส่งภาษี

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี