ห้างเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่นางสาว ก ก่อนที่ห้างจะโอนกรรมสิทธิ์ นางสาว ก ทำหนังสือให้แก่นาย ข หุ้นส่วนผู้จัดการห้าง หากนาย ข ต้องการที่ดินคืนเมื่อใดนางสาว ก จะยอมโอนคืนให้ แต่นางสาว ก ไม่ยอมโอนคืน ห้างจึงยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งและได้มีพิพากษาให้นางสาว ก จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินกลับเป็นชื่อของห้าง หากนางสาว ก ไม่ยอมจดทะเบียนโอนเปลี่ยนชื่อให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแทนเจตนาของนางสาว ก การที่ห้างจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่นางสาว ก โดยไม่ได้รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทน ห้างจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่

โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ตัวแทนโดยไม่ได้รับเงินไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

นางสาว จ. เป็นพนักงานประจำสาขาในจีนของบริษัท น. จำกัด ได้ลาออกจากบริษัท น. เมื่อ 31 ธันวาคม 2538 และ 1 มกราคม 2539 ได้เข้าทำงานเป็นพนักงานประจำสาขาในจีนของบริษัท อ. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท น. ไม่มีสำนักงานในไทย โดยมีข้อตกลงให้บริษัท น.สำรองจ่ายค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปก่อนแล้วเรียกเก็บในภายหลัง สำหรับเงินค่าจ้างของนางสาว จ. บริษัท น. ได้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ผ่านระบบ pay roll และรายงานค่าจ้างในแบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.1 ก แต่มิได้ชำระภาษีไว้ เนื่องจากนางสาวจ. อยู่ในไทยไม่ถึง 180 วัน นางสาว จ. มีหน้าที่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาเสียภาษีในไทยหรือไม่

เงินได้ที่ได้รับจากการสำรองจ่ายจากบริษัทในไทย แต่นายจ้างและหน้าที่งานอยู่ในต่างประเทศ

นางสาว ร. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเงินฝากประจำ 9 เดือน กับธนาคาร ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายเดือน ซึ่งนางสาว ร. ได้รับไปแล้ว จำนวน 7,172.25 บาท และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 1,075.84 บาท ต่อมา นางสาว ร. ผิดสัญญา ปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวก่อนครบกำหนด ธนาคารจึงเรียกดอกเบี้ยที่จ่ายไปแล้วคืน ซึ่งนางสาว ร. ก็ได้คืนให้แก่ธนาคาร แต่ธนาคารไม่สามารถคืนเงินในส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่นางสาว ร. ได้ เนื่องจากนำส่งกรมสรรพากรแล้ว นางสาว ร. สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียได้หรือไม่

คืนดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด มีสิทธิขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้

คณะบุคคล ศ.โดยนางสาว น. และนาย พ. สัญญาจัดตั้งคณะบุคคลมีการตกลงร่วมลงทุนกันด้วยเงินสด นางสาว น. นำรถยนต์มาใช้ในกิจการแทนการลงทุนด้วยเงินสด ซึ่งมีชื่อของนางสาว น. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ คณะบุคคลมีสิทธินำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์คันดังกล่าว เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าแก๊สธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าอะไหล่และค่าแรง เป็นต้น มาคำนวณหักเป็นรายจ่ายเพื่อ คำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ที่คณะบุคคลนำมาลงทุนแทนเงินสด

นางสาว อ. และนางสาว ป. ทำสัญญากู้เงินกับธนาคาร ท. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 กู้เงิน จำนวน 1,038,000 บาท เพื่อซื้ออาคารเลขที่ 466/43 พร้อมที่ดิน และนางสาว อ.ทำหนังสือสัญญากู้เงิน ฉบับที่ 2 กับธนาคาร ท. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 กู้เงิน จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดินโฉนดเลขที่เดียวกัน โดยหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามสัญญาที่ 1 ระบุชื่อนางสาว อ. และนางสาว ป. ผู้กู้ยืมชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จำนวน 34,569.20 บาท และหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามสัญญาที่ 2 ระบุชื่อนางสาว อ. จำนวนเงิน 14,369.79 บาท นางสาว อ. และนางสาว ป. สามารถหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้เท่าไร

ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดินโฉนดเลขที่เดียวกันกับธนาคาร 2 สัญญา ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ตามส่วน

นางสาว ก. รับราชการเป็นพยาบาล และใช้เวลาว่างจากงานประจำไปทำงานให้แก่โรงพยาบาลของเอกชน ลักษณะการทำงานคือ ฉีดยา ให้น้ำเกลือ ให้เลือด ให้ยา ให้การพยาบาลผู้ป่วยและปฏิบัติงานตามคำสั่งของแพทย์ ซึ่งพยาบาลที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้ได้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ในสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ โดยได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนชั่วโมงและจำนวนครั้งที่ปฏิบัติงาน ไม่มีการประกันรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน นางสาว ก. เห็นว่าเงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากโรงพยาบาลเอกชนเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลปะ ตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่

นางพยาบาลมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์

นางสาว ร. และพี่น้องถือหุ้นรวมกันอัตราร้อยละ 54 ในบริษัท บ. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาว ร. และพี่น้องมีความประสงค์จะจัดตั้งบริษัท ฮ. เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นอย่างเดียว ซึ่งจะถือหุ้นจำนวนอัตราร้อยละ 54 ของบริษัท บ. นางสาว ร. และพี่น้องจะโอนขายหุ้นดังกล่าวที่มีอยู่ไปให้บริษัท ฮ. ในราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท แต่ราคาที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้นละ 250 บาท โดยบริษัท ฮ. จะออกหุ้นใหม่ให้แก่นางสาว ร. และพี่น้องเท่ากับราคาพาร์ของหุ้น จำนวนอัตราร้อยละ 54 การโอนหุ้นดังกล่าวมีภาระภาษีอย่างไรทั้งในด้านผู้โอนและผู้รับโอน

ภาระภาษี กรณีโอนหุ้นต่ำกว่าราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี