การลดเงินเพิ่มอากรแสตมป์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 129 กับคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป.84/2542ฯ ใช้ต่างกันอย่างใด

ความแตกต่างของการลดเงินเพิ่มอากรแสตมป์ระหว่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 129 กับคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป.84/2542ฯ

บริษัท ท. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท A เป็นเจ้าของอาคารที่ตั้งของสำนักงานสาขาดังกล่าว ต่อมา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัท A ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอาคาร เนื่องจากอาคารมีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน โดยให้ดำเนินการปรับปรุงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง บริษัท A ได้ปิดอาคารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป ซึ่งในวันดังกล่าว บริษัทย้ายสำนักงานสาขาไปนนทบุรี โดยบริษัทได้ยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.09) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทขอยกเว้นค่าปรับอาญากรณีความผิดดังกล่าวได้หรือไม่

ขอยกเว้นค่าปรับอาญา เนื่องจากยื่นแบบ ภ.ธ.09 เกินกำหนดเวลา

บริษัทจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศให้กับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT กรณีบริษัทโทรศัพท์จากไทยไปต่างประเทศ ต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

บริษัทจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศให้กับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT กรณีบริษัทโทรศัพท์จากไทยไปต่างประเทศ ต้องถูกเรียกเก็บภาษ

นาย ส. ได้รับเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งแรก ปี2549 (ปีที่ถูกเลิกจ้าง) จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกลุ่มบริษัท ท.(นายจ้าง) และนำเงินได้ดังกล่าวไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นตามแบบ ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2549 ครั้งที่ 2 ปี 2550 จากบริษัท อ. จ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการที่ไม่ได้ทำงาน นาย ส. จะถือเงินได้ครั้งที่ 2 เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน และเลือกนำมาคำนวณในใบแนบ โดยอ้างคำพิพากษาฎีกา ที่ 43/2547 ได้หรือไม่

ได้รับเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานหลายครั้ง คำนวณภาษีตามใบแนบได้ครั้งเดียว อ้างคำพิพากษาฎีกาไม่ได้

บริษัท ท. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้า บริษัท ท. สั่งซื้อวัตถุดิบจำนวน 6,500 กิโลกรัม จากบริษัท พ. ซึ่งจดทะเบียนในไทย แต่บริษัท พ. สั่งซื้อวัตถุดิบจากบริษัท ด. ซึ่งจดทะเบียนในไทย และบริษัท ด. สั่งซื้อวัตถุดิบจากบริษัท ป. ในญี่ปุ่น ซึ่งบริษัท ด. โอนสินค้าที่สั่งซื้อให้บริษัท ท. เป็นผู้นำเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าพนักงานศุลกากร โดยบริษัท ท. ได้ใช้สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนขอยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับวัตถุดิบจำนวน 6,000 กิโลกรัม ส่วนที่เหลืออีก 500 กิโลกรัม บริษัท ท. ชำระอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนการชำระเงินค่าสินค้า บริษัท ด. ชำระเงินค่าสินค้าให้กับบริษัท ป. ที่ญี่ปุ่น และออกใบกำกับภาษีเพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากบริษัท พ. ส่วนบริษัท พ. ออกใบกำกับภาษีเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากบริษัท ท. โดยระบุจำนวนสินค้ารวม 6,500 กิโลกรัม การออกใบกำกับภาษีของบริษัท ด. และ บริษัท พ. ถูกต้องหรือไม่ และบริษัท ท. มีสิทธินำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีของบริษัท พ. ไปขอคืนหรือไม่

การออกใบกำกับภาษี กรณีซื้อสินค้าผ่านบริษัทหลายแห่ง

ส่วนราชการได้รับการสนับสนุนงบประมาณแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารฝึกอบรม มูลค่า 194,000,000 บาท และมีข้อตกลงให้รัฐบาลไทยยกเว้นการเสียภาษีอากรในไทย สำหรับบุคคลชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในไทยของบริษัทที่ทำการก่อสร้างฯ และการจัดหาสินค้า ตลอดจนการให้บริการตามสัญญา โดยส่วนราชการทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ท. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศให้ทำการก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ บริษัท ท. จำกัด จะได้รับยกเว้นภาษีอากรที่จัดเก็บในไทยหรือไม่

นิติบุคคลต่างประเทศรับเหมาก่อสร้างในไทยตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี