คนต่างด้าวที่ทำงานใน IPC แล้วถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว จะต้องยื่นแบบแสดงรายการหรือไม่อย่างไร

คนต่างด้าวได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้พึงประเมิน ซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แต่ต้องนำไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.95

ขายบ้านพร้อมที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัย และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว ปลายปีต้องนำเงินได้จากการขายมารวมกับเงินได้อื่นอีกหรือไม่

ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วสามารถเลือกนำมารวมกับรายได้อื่นหรือไม่ก็ได้

สำนักงานใหญ่ในไทยได้โอนเงินไปยังสาขาในพม่าเพื่อใช้ในการดำเนินงาน สาขาจ้างบุคคลธรรมดาที่มิได้อยู่ในไทยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขา เงินเดือนทั้งหมดของพนักงานจะลงเป็นรายจ่ายของสำนักงานสาขา ในการจ่ายเงินเดือนแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน อัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือน สาขาเป็นผู้จ่ายได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว และอีกอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือน สาขาให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ทดรองจ่ายโดยการนำเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างในสิงคโปร์ มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

สำนักงานใหญ่ในไทยทดรองจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานประจำสาขาในต่างประเทศ ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี