ธนาคารพาณิชย์สาขาต่างๆ จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงินที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ผิดอัตรา กล่าวคือต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 แต่หักไว้ในอัตราร้อยละ 15 ธนาคารได้ชดใช้เงินให้ลูกค้าในอัตราร้อยละ 14 แล้ว จึงมาขอคืนจากกรมสรรพากรในฐานะผู้เสียประโยชน์ ธนาคารพาณิชย์สาขาที่เป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยและหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ผิดนั้นจะเป็นผู้ยื่นคำร้องขอคืนภาษี (ค.10) ณ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ที่ธนาคารพาณิชย์สาขาตั้งอยู่ได้หรือไม่

สาขาหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งไว้ผิด สำนักงานใหญ่ต้องเป็นผู้ยื่น ค.10 ขอคืนภาษี

นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ผิด ผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นผู้ขอคืน

นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ผิด ผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นผู้ขอคืน

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี