บริษัทจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาในไต้หวันต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าใด

จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้น (บุคคลธรรมดา) ที่อยู่ในไต้หวัน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทจ่ายเงินปันผลไปให้แก่บริษัทในญี่ปุ่นและสิงคโปร์ หักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าใด

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินปันผลให้บริษัทญี่ปุ่นและสิงคโปร์

บริษัทไทยได้รับเงินปันผลจากกองทุนรวมจะต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายเท่าใดและมาถือเป็นรายได้เท่าใด

ได้รับเงินปันผลจากกองทุนรวม จะต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10

แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานตามวิชาชีพที่ตนได้รับใบอนุญาต ค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รับเป็นเงินได้ประเภทใด และต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าใด

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานตามวิชาชีพที่ได้รับอนุญาต ที่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ได้รับ

บริษัทเช่าอาคารและจ่ายค่าบริการที่จอดรถต้องหัก ณ ที่จ่ายเท่าใด

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีเช่าอาคาร และจ่ายค่าบริการที่จอดรถ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี