บริษัทจ่ายค่าทำนามบัตร ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายค่าทำนามบัตรให้กับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับชาวต่างชาติ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับชาวต่างชาติ

การจ่ายค่าเช่าห้องพักให้กับบุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร และนำส่งด้วยแบบอะไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจ่ายค่าเช่าห้องพักให้กับบุคคลธรรมดา และแบบที่ใช้ในการนำส่งภาษี

กรณีบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และซื้อ-ขาย วัสดุก่อสร้าง ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้าง

กรณีจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท

บริษัทจ่ายเงินปันผลให้บริษัทที่ฮ่องกงจะต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

จ่ายเงินปันผลให้บริษัทที่ฮ่องกง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

การจ่ายค่าบริการให้กับโรงแรม ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าบริการให้กับโรงแรม

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี