ค่าฝึกอบรมที่จ่ายให้สถาบันฝึกอบรมต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าฝึกอบรมให้กับสถาบันฝึกอบรม

การเปลี่ยนยางรถยนต์ และเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการไปใช้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ หรือแบตเตอรี่รถยนต์

จ้างนาย ก ทำป้ายชื่อบริษัท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ (ออกใบเสร็จค่าทำป้ายโฆษณา)

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายค่าทำป้ายให้กับบุคคลธรรมดา

บริษัทจัดงานปีใหม่จ่ายค่าเวทีและดนตรี รวมทั้งโต๊ะจีนให้กับบุคคลธรรมดา ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าเวทีและดนตรี รวมทั้งค่าโต๊ะจีน ในงานปีใหม่ ให้บุคคลธรรมดา

กรณีนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ให้บริษัททำการซ่อมเครื่อง Printer ซึ่งเป็นบริการซ่อมฟรี แล้วจ่ายเฉพาะค่าอะไหล่ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา จ่ายเฉพาะค่าอะไหล่ เพราะบริษัทบริการซ่อมฟรี

สถานีบริการน้ำมัน ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและไส้กรองฟรี โดยออกใบกำกับภาษีขายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจ่ายค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี