Back

ทำบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆด้วยตัวเอง เพื่อการออมที่ดีในอนาคต

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

          การทำบัญชีรายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวันนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้เราได้รับรู้ว่ามีเงินคงเหลือในแต่ละเดือนหรือไม่ รู้จักการวางแผนในการใช้เงิน สร้างวินัยให้กับตนเอง สามารถทำนายอนาคตทางการเงินได้จากการทำบัญชีรายรายจ่ายประจำวัน

1.หาสมุดที่ชอบและพกพาได้สะดวก หากมีความตั้งใจที่อยากจะทำบัญชีประจำวันจึงควรหาสมุดมาหนึ่งเล่มควรเป็นขนาดที่พอเหมาะพกพาได้สะดวก หรือจะนำสมุดเก่าที่ใช้ไม่หมดนำมาเย็บรวมกันให้เป็นเล่มถือเป็นการประหยัดได้เป็นอย่างดี
2.แบ่งสมุดเป็น 2 ด้าน โดยตีตารางให้เป็นสองช่องคือด้านรับและด้านจ่าย เพื่อที่จะได้บันทึกรายการในแต่ละวันว่าซื้ออะไรไปบ้าง หรือวันนี้มีรายได้อะไรบ้าง เมื่อสิ้นวันก็ให้ทำการบวกลบเพื่อดูว่ามีรายจ่ายเกินกว่ารายรับ หรือมีรายได้มากกว่ารายรับ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้เห็นถึงนิสัยการใช้เงินของเราทันที
3.บันทึกบัญชีทุกครั้ง ควรบันทึกตามความเป็นจริงถ้าไม่สามารถบันทึกได้ในตอนนั้นก็ให้เก็บบิลใบเสร็จแล้วมาบันทึกทีหลังก็ได้ หากเป็นไปได้ควรบันทึกทุกครั้งทันทีและควรฝึกให้เป็นนิสัย
4.สรุปรายการประจำวัน เมื่อจบวันก็ให้คำนวณเพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้ในแต่ละวัน หากเมื่อทำจนชินแล้วก็ใหขยับทำเป็นเดือน จนในที่สุดเราก็จะได้รู้ถึงสภาพความคล่องตัวของการเงินเราทันทีว่าในแต่ละเดือนนั้นเราฟุ่มเฟือยอะไรไปบ้าง
5.รับรู้ยอดคงเหลือในบัญชี จากการที่เราได้ทำบันชีประจำวันทุกวันก็จะทำให้เรานั้นสามารถทำนายอนาคตการเงินได้ทันที หากทำเป็นประจำและรู้จักการประหยัดมากขึ้นก็จะทำให้เห็นยอดเงินคงเหลือในบัญชีเพิ่มมากขึ้น
6.วางแผนการใช้จ่ายเงิน หากเห็นตัวเลขในบัญชีเป็นที่น่าพอใจก็จะทำให้เรานั้นรู้จกการวางแผนการใช้เงินได้อย่างรอบคอบมากขึ้น
7.ทำอย่างต่อเนื่อง ควรทำทุกวันเพื่อฝึกเป็นนิสัยถือเป็นการวางแผนอนาคตไปในตัว และปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ก็จะหมดลงทันที

Administrator
Administrator
https://yeepou.com