ทำความเข้าใจในเรื่องของการทำบัญชีชุดเดียวของระบบธุรกิจ SME

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

                     กิจการ SME ที่ในปัจจุบันรัฐบาลมีกิจกรรมส่งเสริมกิจการ SME มากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ภาครัฐรณรงค์คือขอให้กิจการ SME ได้จัดการทำบัญชีชุดเดียวและทำให้เข้าในระบบให้ถูกต้อง โดยได้มีการพยายามจะจัดหาโปรแกรมการทำบัญชีแบบง่าย ๆ และไม่มีค่าใช้จ่าย

                    ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งทางผู้ประกอบการเองก็ต้องคอยติดตามข่าวคราวอย่างใกล้ชิดก็เพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเอง เหตุผลที่ต้องทำบัญชีชุดเดียว แม้รัฐบาลจะไม่ได้ออกมาขอร้องให้ทุกคนต้องทำบัญชีชุดเดียว ซึ่งตัวผู้ประกอบการเองควรก็ควรจะต้องทำบัญชีชุดเดียวอยู่แล้ว เพราะปัจจุบันการทำบัญชีหลายชุดถือว่าเป็นความล้าสมัยไปแล้ว มาเลิกความคิดที่จะทำบัญชีสำหรับส่งภาษี หรือทำบัญชีเพื่อให้ธนาคารปล่อยเงินกู้ แม้แต่การทำบัญชีเพื่อให้เจ้าของดูกันเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเป็นประโยชน์ กลับเป็นโทษอย่างมาก สมัยนี้ระบบการจัดเก็บภาษีก้าวหน้าขึ้นมากเพราะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้การหลบหนีภาษีทำได้ยากขึ้น และหากตรวจพบก็จะมีบทลงโทษอย่างร้ายแรง ทางธนาคารเองก็เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น และต้องการบัญชีชุดเดียวที่ถูกต้อง สร้างความน่าเชื่อถือไปกับการทำบัญชีชุดเดียว หากธนาคารรู้ว่ามีการทำบัญชีหลายชุดแน่นอนว่าความน่าเชื่อถือหรือเครดิตของผู้ประกอบการก็จะลดน้อยถอยลง และเขาจะรู้ได้อย่างไร ว่าอะไรจริงหรืออะไรไม่จริง และผู้ประกอบการจะมีความสามารถในการคืนเงินกู้เขาได้หรือไม่ ส่วนในระหว่างหุ้นส่วนกันเอง หากมีบัญชีหลายชุด ในส่วนของฝ่ายที่ไม่ได้จัดการบัญชี ก็อาจจะมีความสงสัยในใจว่า บัญชีที่ทำออกมานั้นดูจะเชื่อได้แค่ไหน หรือฝ่ายจัดการจะงุบงิบปิดบังอะไรหรือไม่ เมื่อสะสมความสงสัยนานวันเข้าก็จะกลายเป็นความไม่ไว้วางใจ และแตกคอกันในที่สุด เห็นได้ว่าการมีบัญชีหลายชุดจะก่อให้เกิดปัญหามากกว่าจะเป็นเรื่องดี ทำบัญชีทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายบัญชี การทำบัญชีชุดเดียว จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและทำให้กิจการมีงบการเงินที่เป็นที่น่าเชื่อถือกับทุกคน ที่มีการใช้งบการเงินของกิจการ จะทำให้การขอสินเชื่อง่ายขึ้นและสามารถรู้ต้นทุนของตัวเองได้ ทำให้แข่งขันได้จะส่งผลทำให้ได้กำ ไรตามต้องการ ซึ่งการมีกำไรก็ต้องเสียภาษี เพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมืองดี โดยภาษีคือสิ่งที่จะนำไปพัฒนาประเทศชาติ ก็จะทำให้ความเจริญคืนกลับมาสู่ชุมชน ปัจจุบันจุมีผู้ประกอบการอยู่นอกระบบการจัดเก็บภาษีอีกมาก หรือ อยู่ในระบบก็ยังหลบภาษีกันอยู่ การทำบัญชีคือการจดบันทึกหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ซึ่งทุกเรื่องจะต้องถูกนำมาบันทึกตามระบบ   บัญชี โดยต้องนำมาจัดประเภทเพื่อการลงบัญชีให้ถูกต้องซึ่งจะต้องมีเอกสารประกอบการลงรายการ ซึ่งผู้ประกอบการ SME จะต้องหันกลับมามองฝ่ายบัญชีในกิจการอย่างจริงจัง เพื่อที่จะทำให้คุณใช้ประโยชน์จากงบการเงินได้อย่างมากมาย

ทำความเข้าใจในเรื่องของการทำบัญชีชุดเดียวของระบบธุรกิจ SME
ทำความเข้าใจในเรื่องของการทำบัญชีชุดเดียวของระบบธุรกิจ SME

Scroll to Top