Back

ทรัพย์สินลิสซิ่ง

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

บริษัทฯ ได้เช่าซื้อรถยนต์กับบริษัท กสิกรไทยลิสซิ่ง จำนวน 1 คัน ยังผ่อนชำระไม่ครบกำหนดตามสัญญา ต้องการขายรถยนต์คันดังกล่าวในราคาขาย 4.8 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงค้างชำระค่าเช่าซื้อ (เงินต้น บวกดอกเบี้ยเช่าซื้อ) จำนวน 2.5 ล้านบาท รบกวนสอบถามว่า เมื่อขายรถยนต์ ต้องออกใบกำกับภาษี ด้วยมูลค่ายอดขายเท่าไรค่ะ ?


ตอบ: รถยนต์ที่เช่าซื้อมาไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อคงไม่อาจนำรถยนต์ดังกล่าวไปขายต่อให้ใครได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องเปลี่ยนตัวผู้เช่าซื้อเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

Administrator
Administrator
https://yeepou.com