Back

ทรัพยากรธรรมชาติและการคำนวนมูลค่าสูญสิ้น

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

               ทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ทรัพย์อันเกิดขึ้นเองหรือที่มีอยู่ตามธรรมชาติ อันอาจนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในทางพาณิชย์ ได้แก่ แร่ ปิโตรเลียม ( น้ำมัน ) ป่าไม้ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน รัตนชาติ เป็นต้น สินทรัพย์เหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อถูกนำมาใช้แล้วอาจจะหมดไปหรือลดปริมาณลงไปเรื่อย ๆ เช่น การขุดแร่หรือการสูบน้ำมันขึ้นมาใช้ ปริมาณที่มีอยู่ในใต้ดินหรือในทะเลก็จะลดลง ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติ คือ ค่าซื้อสินทรัพย์นั้นบวกด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ทำให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ในทรัพยากรธรรมชาติและพร้อมที่จะนำมาใช้ได้ ตัวอย่างต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติ

1. ที่ดินซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากร
2. ค่าประทานบัตร
3. ค่ารังวัด
4. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ( เช่นค่าใบอนุญาตต่างๆ )
5. ค่าอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ ซึ่งเป็นหนังสือสำคัญที่กรมทรัพยากรธรณีออกให้เพื่อสำรวจแร่ภายในท้องที่ซึ่งระบุในหนังสือสำคัญ
6. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา การที่ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงเนื่องจากถูกนำมาใช้งาน จึงต้องมีการคำนวณ และบันทึกมูลค่าที่ลดลง เรียกว่า มูลค่าสูญสิ้น (Depletion) ซึ่งคำนวณได้จาก มูลค่าสูญสิ้น = (ราคาทุน – ราคาซาก / จำนวนหน่อยของทรัพยากรธรรมชาติ) * จำนวนหน่วยที่นำมาใช้ในแต่ละงวด

Administrator
Administrator
https://yeepou.com