ทรงผม ซอยยาว สวย ทรง ผม สไลด์ ยาว ปานกลาง ทรงผมยาวสไลด์ตัววี

เอ็นทีเคพาคุณผู้หญิงชาวเอ็นทีเคมาอัพเดทเทรนด์ทรงผมซอยยาวสวยๆ ในสไตล์สาวญี่ปุ่นสุดสวย ชาวเอ็นทีเคคนไหนชอบการไว้ ทรงผมซอยยาวสวยๆ อยู่แล้วไม่ควรพลาดกันเลยนะจ๊ะ

คณะกรรมการฯ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และ DVD เกี่ยวกับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชน โดยรายได้ทั้งหมดคณะกรรมการฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าถวาย เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ผู้สนับสนุนเงินในการจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์และ DVD มีสิทธินำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากคณะกรรมการฯ ไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้บริจาคได้หรือไม่

ภาระภาษี กรณีบริจาคเงินให้คณะกรรมการเพื่อผลิตสื่อเกี่ยวกับในหลวงจำหน่ายและนำรายได้ทูลเกล้าถวาย

มูลนิธิพระดาบส เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการ พระดาบส ซึ่งเป็นโครงการตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือทำการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่บุคคลผู้ด้อยโอกาสในด้านการศึกษา เนื่องจากมีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน ให้มีความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และช่วยเหลือประเทศชาติ รวมทั้งดำเนินการสนองพระราชดำริในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมให้ศิษย์พระดาบสเป็นที่พึ่งของตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติต่อไป มูลนิธิฯ จัดทำหนังสือประมวลพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่แก่ห้องสมุดสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และพิมพ์จำหน่ายแก่ประชาชนและผู้สนใจในราคาย่อมเยา โดยรายได้จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการให้การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยได้น้อมนำพระราชดำริต่างๆ มาสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงในการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการหากำไรในเชิงธุรกิจ รายได้จากการขายหนังสือดังกล่าวมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีมูลนิธิที่เป็นองค์การสาธารณกุศลจำหน่ายหนังสือ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี