บุคคลธรรมดารับจ้างผสมสารเคมี โดยเป็นผู้ออกวัสดุทั้งหมด ถือเป็นเงินได้ประเภทใด

รับจ้างผสมสารเคมี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกวัสดุ ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

เงินได้ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถือเป็นเงินได้ประเภทใด และต้องใช้แบบแสดงรายการใดในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ค่าตอบแทนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับ ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการถือเป็นเงินได้ประเภทใด

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี

รับสอนดนตรีในโรงเรียนและได้ค่าสอนเป็นเทอม ถือเป็นเงินได้ประเภทใด และหักค่าใช้จ่ายได้เท่าใด

เงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีได้รับเงินค่าสอนดนตรีในโรงเรียนเป็นเทอม

ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะจ่ายเงินค่าตอบแทนหุ้นส่วนของห้าง เป็นรายเดือน เงินค่าตอบแทนดังกล่าวจะถือเป็นเงินได้ประเภทใด

เงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีเงินค่าตอบแทนที่หุ้นส่วนได้รับจากห้างหุ้นส่วนจำกัด

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี