บริษัทมีเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำระไว้เกินและไม่ประสงค์รับถือเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำระไว้เกินและไม่ประสงค์รับคืนถือเป็นรายจ่ายไม่ได้

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตถุงมือพลาสติกเพื่อการส่งออก บริษัทได้นำเงินบางส่วนไปลงทุนในบริษัท A ซึ่งทำธุรกิจผลิตแกนกระดาษเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ โดยถือหุ้นอัตราร้อยละ 60 ชาวไต้หวันอัตราร้อยละ 20 และชาวมาเลเซียอัตราร้อยละ 20 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 ชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว ต่อมาบริษัท A ได้เลิกกิจการ เนื่องจากขาดทุน และมีหนี้สินกับธนาคารพร้อมดอกเบี้ย โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทรับสภาพใช้หนี้แทนบริษัท A โดยการผ่อนชำระเป็นรายเดือนเป็นระยะเวลา 60 เดือน หนี้สินพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่

ผู้ถือหุ้นที่ชำระเงินเต็มมูลค่าหุ้นที่ถือแล้วไม่ต้องรับผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นของกิจการ

รายจ่ายค่าซื้อของขวัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่

ค่าซื้อของขวัญให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นรายจ่ายต้องห้าม

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี