กองทุนรวม ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีฐานะเป็นคณะบุคคล ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของกองทุนรวม ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีฐานะเป็นคณะบุคคล

MR.A ชาวอเมริกัน มาทำงานในองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติในไทย เงินเดือนที่ MR.A ได้รับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในไทย

บุคคลธรรมดาขายรถยนต์เก่าที่ซื้อมาใช้งานต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

บุคคลธรรมดาขายรถยนต์เก่าที่มีไว้ใช้งานได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เปิดร้านรับจ้างซ่อมโทรศัพท์มือถือ ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

เงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีเงินได้จากการรับจ้างซ่อมโทรศัพท์มือถือ

การขายฝากที่ผู้ขายฝากไถ่ถอนทรัพย์ที่ขายฝากก่อนครบกำหนดเวลาขายฝาก ซึ่งกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนไว้ 5 ปี ผู้รับซื้อฝากต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

เงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีขายฝากที่ผู้ขายฝากไถ่ถอนทรัพย์ที่ขายฝากก่อนครบกำหนดเวลาขายฝาก ซึ่งกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนไว้ 5 ปี

นักแสดงสาธารณะที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ และมีเงินได้จากการเข้ามาแสดงหรือแข่งขันในไทย มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

นักแสดงสาธารณะที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ และมีเงินได้จากการเข้ามาแสดงหรือแข่งขันในไทย มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ชาวสวนผลไม้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ และอาชีพเกษตรกรรมอื่นต้องเสียภาษีหรือไม่

เงินได้จากอาชีพเกษตรกรรมอื่น ซึ่งไม่ใช่เงินได้ของชาวนาที่ได้จากการขายข้าว

กรณีสามีโอนที่ดินที่ได้มาก่อนสมรสให้แก่ภริยา ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

เงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีสามีโอนที่ดินที่ได้มาก่อนสมรสให้แก่ภริยา

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี