กรณีการยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

การจัดทำใบกำกับภาษี กรณีการยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งไม่เคยมีมูลค่าฐานภาษีในเดือนใดถึง 300,000 บาท ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

การขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อยให้ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อหรือเมื่อมีการร้องขอได้

ในปี 2548 บริษัทได้มีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้ไปซื้อที่ต่างประเทศโดยตรงมูลค่า 15,000,000 บาท มีการนำเข้าเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและได้นำภาษีมูลค่าเพิ่มไปเป็นภาษีซื้อแล้ว ต่อมาปรากฏว่าสินค้าที่ให้กรรมการเป็นผู้ซื้อไม่สามารถจำหน่ายได้เพราะไม่ได้มาตราฐาน บริษัทจึงโอนสินค้าไปตั้งเป็นสำรองสินค้าล้าสมัยและทางบริษัทได้ฟ้องกรรมการและในปี 2550 ศาลมีคำสั่งให้กรรมการชดใช้ค่าสินค้าให้ โดยให้ชำระเป็นงวด ๆ ละ 1,500,000 บาท รวม 10 งวด โดยงวดที่ 1 และ งวดที่ 2 ศาลให้บริษัทโอนสินค้าให้กรรมการอัตราร้อยละ 10 งวดที่ 3 ให้โอนสินค้าอัตราร้อยละ 80 ส่วนงวดที่เหลือให้กรรมการชำระที่เหลือให้ บริษัทต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

ความรับผิดในการรับชำระหนี้ตามคำสั่งศาล

การหักกลบลบหนี้กรณีส่งมอบสินค้าแทนการชำระเงินต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีหักกลบลบหนี้/ส่งมอบสินค้าแทนการชำระเงิน

สินค้าฝากขายต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

การจัดทำใบกำกับภาษี กรณีสินค้าฝากขาย

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี