Back

ต้องการปิด บริษัทจำกัด แต่ตามผู้ถือหุ้นอีก 1 คนไม่เจอครับ

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

ต้องการปิด บริษัทจำกัด แต่ตามผู้ถือหุ้นอีก 1 คนไม่เจอครับ ต้องทำอย่างไรได้บ้าง
ตอบ :ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าผู้ถือหุ้นลงมติให้เลิกบริษัทมีหุ้นรวมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4Administrator
Administrator
https://yeepou.com