ตีราคาตามหลักเข้าก่อน – ออกก่อน (First-in , First-Out)

Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

ตีราคาตามหลักเข้าก่อน – ออกก่อน (First-in , First-Out) เป็นวิธีการหนึ่งในการตีมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยใช้หลักการสินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อนจะถูกนำขายออกไปก่อนเสมอ สินค้าคงเหลือปลายปีจึงเป็นสินค้าที่ซื้อเข้ามาทีหลัง ดังนั้นต้นทุนของสินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อนจะเป็นต้นทุนขายและต้นทุนสินค้าที่เข้ามาทีหลังจึงเป็นสินค้าคงเหลือ

ตีราคาตามหลักเข้าก่อน – ออกก่อน (First-in , First-Out)
ตีราคาตามหลักเข้าก่อน – ออกก่อน (First-in , First-Out)
Scroll to Top