ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ (Dishonored Notes Receivable)

Click to rate this post!
[Total: 31 Average: 5]

ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ (Dishonored Notes Receivable) หมายถึง ตั๋วรับเงินที่ครบกำหนดแล้วแต่ผู้ออกตั๋วไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามที่ระบุไว้ในตั๋วเงินรับ โดยผู้รับเงินต้องทำการคัดค้านตามกฏหมาย จึงจะมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จ่ายเงินชำระเงินตามมูลค่าของตั๋วพร้อมกับดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ล่าช้าด้วย

ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ (Dishonored Notes Receivable)
ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ (Dishonored Notes Receivable)
Scroll to Top