ตั๋วเงินรับขายลดความเชื่อถือ (Dishonored Discount Notes Receivable)

Click to rate this post!
[Total: 30 Average: 5]

ตั๋วเงินรับขายลดความเชื่อถือ (Dishonored Discount Notes Receivable) หมายถึง ตั๋วเงินที่กิจการได้จากลูกหนี้แต่มีความต้องการใช้เงินก่อนที่ตั๋วเงินจะครบกำหนด จึงนำตั๋วเงินดังกล่าวไปขายให้กับสถาบันการเงิน และเมื่อครบกำหนดผู้ออกตั๋วไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามที่ระบุไว้ในตั๋วเงินรับ ผู้ขายจึงต้องรับผิดชอบเงินจำนวนดังกล่าว ดอกเบี้ย พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการไล่เบี้ยเก็บเงินจากผู้ออกตั๋ว ให้แก่ธนาคาร

ตั๋วเงินรับขายลดความเชื่อถือ (Dishonored Discount Notes Receivable)
ตั๋วเงินรับขายลดความเชื่อถือ (Dishonored Discount Notes Receivable)
Scroll to Top