ตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชีอย่างไร การบันทึกบัญชี ตั๋วเงินจ่าย การบันทึกบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (promissory note) หมายถึง หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้ออกตั๋ว" (maker) ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือใช้ให้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้รับเงิน" (payee)

บริษัทประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทำสัญญาจ้างก่อสร้างทางกับรัฐวิสาหกิจ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 เดือน ซึ่งผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างล่วงหน้าเมื่อทำสัญญาและชำระค่าจ้างเป็นรายเดือนเมื่อเริ่มก่อสร้าง ในการชำระค่าจ้างดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการชำระเงินโดยจะชำระค่าจ้างเมื่อการก่อสร้างตามสัญญาเสร็จสิ้น ต่อมาบริษัทกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยโอนสิทธิเรียกร้องตามหนังสือรับรองฯ และออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานประกันการกู้ยืม การโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่และเมื่อการก่อสร้างตามสัญญาเสร็จสิ้น ผู้ว่าจ้างชำระเงินค่าจ้างให้แก่ธนาคาร ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และบริษัทมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร

ภาระภาษี กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในการจ่ายเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี