Back

ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี ของแถม

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

การแถมสินค้าชนิดเดียวกัน ในกรณีที่บริษัทขายเสื้อผ้า ได้ขายเสื้อหนึ่งตัวแถมอีกหนึ่งตัว โดยเสื้อที่แถมมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขาย ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทไม่ต้องนำมูลค่า ของแถม มารวมเพื่อคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถ้าบริษัทขายสินค้า 1 ชิ้นและแถมสินค้าชนิดเดียวกันอีก 2 ชิ้น ถ้าส่งเริมการขายเช่นนี้จะต้องนำมูลค่าของสินค้าที่แถมอีก 2 ชิ้นนั้นมารวมเพื่อคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี เพื่อนำส่งภาษีขายด้วย

Administrator
Administrator
https://yeepou.com