Back

ตัวอย่าง ตั๋วสัญญาใช้เงิน

Click to rate this post!
[Total: 25 Average: 5]

ตัวอย่างการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน


ตั๋วสัญญาใช้เงินต้องไปขอวงเงิน กับธนาคารเหมือนการขอเครดิต ประเภท เงินกู้เบิกเกินบัญชีชีหรือ อาจขอเป็นครั้งคราว เมื่อใช้เสร็จ ชำระเงินตามตั๋วแล้ว ขอโอนวงเงินไปเป็นเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือวงเงินและไม่ได้ใช้ อาจขอโอนวงเงินมาเป็นวงเงินสำหรับ ออกตั๋วสัญญาใช้เงินก็ได้

ส่วนฟอร์ม การออกตั๋วสัญญาใช้เงินก็เพียง มีข้อความครบ ตาม มาตรา 982 และ 983 ก็ใช้ได้มาตรา 982 อันว่าตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น คือ หนังสือตราสารซึ่ง บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ออกตั๋ว ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวน หนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือใช้ให้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับเงิน
มาตรา 983 ตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น ต้องมีรายการดั่งจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
(1) คำบอกชื่อว่าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน
(2) คำมั่นสัญญาอันปราศจากเงื่อนไขว่าจะใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอน
(3) วันถึงกำหนดใช้เงิน
(4) สถานที่ใช้เงิน
(5) ชื่อ หรือยี่ห้อของผู้รับเงิน
(6) วันและสถานที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
(7) ลายมือชื่อผู้ออกตั๋ว

แล้วธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรท่านออกตั๋วไป ผู้รับเค้าไม่เชื่อถือก็ให้ธนาคาร เข้ามาอาวัลโดย เขียนว่า ใช้ได้เป็นอาวัลลงชื่อ ประทับตรา ธนาคารเป็นใช้ได้

Administrator
Administrator
https://yeepou.com