ตัวอย่างประตูเล็กๆ ให้ลูกค้าดูลงค่าใช้จ่าย?

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

ตัวอย่างประตูเล็กๆ ให้ลูกค้าดูลงค่าใช้จ่าย? wanwan021


ตอบ: wanwan035 wanwan036 wanwan037
ตอบ: [center][b] อธิบดีกรมสรรพากร เผย เงินบริจาคช่วยภัยพิบัติในญี่ปุ่น ผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้…[/b][/center]

16 มี.ค. นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในหลายพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่น ทำให้ชาวญี่ปุ่นได้รับความเดือดร้อน สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก จนมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว โดยเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อรวบรวมส่งไปใช้บรรเทาทุกข์นั้น กรมสรรพากรขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อให้การบริจาคช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว สามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาค นำมาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายในการเสียภาษีได้นั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1.ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา ได้เฉพาะผู้ที่บริจาคเป็นเงิน ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 อสมท. เป็นต้น สามารถนำเงินบริจาคนั้นไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้ตามจริง (รวมกับเงินบริจาคอื่นๆ ด้วย) แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว โดยใช้หนังสือสำคัญการรับเงินบริจาคจากนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนรับบริจาคหรือใบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือสลิปของธนาคาร เพื่อเป็นหลักฐานในการนำไปหักลดหย่อนต่อไป

2.ผู้บริจาคที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาค นำมาหักรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิในปีที่บริจาค นอกจากนี้ กรณีทรัพย์สินหรือสินค้าที่นำไปบริจาค ก็ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่ถือเป็นการขาย

ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ต้องนำเงินและทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคมา ทั้งจำนวนนั้นไปบริจาคให้แก่หน่วยงานของส่วนราชการไทยเท่านั้น เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ช่วยผู้ประสบภัย และหน่วยงานราชการนั้น จะต้องออกใบเสร็จรับเงิน หรือหนังสือสำคัญการรับเงินที่เป็นยอดรวมให้ตรงกับยอดบริจาค เช่นนี้ ผู้บริจาคตามข้อ1 และข้อ 2 จึงจะได้รับสิทธิ์นำยอดเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคไปหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ แต่หากตัวแทนรับบริจาคนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยโดยตรง ผู้บริจาคจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการหักลดหย่อนแต่อย่างใด

"เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เป็นเรื่องที่ร้ายแรง มีชาวญี่ปุ่นสูญเสียเป็นจำนวนมาก การที่คนไทยร่วมกันบริจาคเงินและทรัพย์สินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจ และความมีเมตตาประสงค์ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ดังนั้น นอกจากผู้บริจาคจะได้รับอานิสงค์ผลบุญตามความเชื่อของชาวไทยแล้ว ยังได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย แต่ทั้งนี้ขอให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลัก เกณฑ์ของกรมสรรพากรด้วย" อธิบดีกรมสรรพากร กล่าว

[center]+++++ wanwan037 +++++[/center]

ตอบ: wanwan018

ตัวอย่างประตูเล็กๆ ให้ลูกค้าดูลงค่าใช้จ่าย?
ตัวอย่างประตูเล็กๆ ให้ลูกค้าดูลงค่าใช้จ่าย?

Scroll to Top