ค่าผ่านทางของรถบรรทุกที่ผ่านท่าเรือเอกชน คันละ 900 บาท ท่าเรือเอกชนออกใบเสร็จรับเงินที่ประตูทางเข้าเป็นรายคัน ในการใช้รถเทรเลอร์ขนส่งสินค้าผ่านเข้าประตูท่าเรือในครั้งหนึ่ง (Shipment) มีจำนวนทั้งสิ้น 10 คัน และไม่ได้เรียงลำดับกัน เนื่องจากมีรถผ่านเข้าและออกประตูท่าเรือเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ใบเสร็จรับเงินค่าผ่านประตู จำนวน10 ฉบับของรถบรรทุกจำนวน 10 คัน จึงไม่สามารถอ้างอิงรวมยอดเป็นชุดเดียวกันได้ หากรวมมูลค่าตามใบเสร็จรับเงินจะเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 9,000 บาท จะต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าผ่านท่าเรือที่ครั้งหนึ่งๆไม่ถึง 1,000 บาท

บริษัทกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการ แต่เนื่องจากปี 2540 ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้บริษัทประสบภาวะขาดทุนมาโดยตลอด ดังนั้น ในปี 2550 บริษัทจึงทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายที่ 1 และได้ขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายที่ 2 ซึ่งเจ้าหนี้ได้ผ่อนผันลดหนี้ให้แก่บริษัท โดยยินยอมให้หนี้ส่วนที่เหลือเป็นอันสิ้นสุด ขอทราบว่า ส่วนต่างระหว่างยอดหนี้เงินกู้กับยอดเงินที่บริษัทชำระหนี้จริงจากการทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการขอประนอมหนี้ ถือเป็นผลกำไรทางบัญชี ซึ่งบริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

เงินได้จากการปลดหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้และตามคำขอประนอมหนี้ปี 2550 ถือเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี