หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีชื่อผู้กู้ร่วม 2 คน จะหักลดหย่อนอย่างไร

การหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีชื่อผู้กู้ร่วม 2 คน

บริษัทมีบริษัทในเครือร่วมหลายบริษัท และมีลักษณะเป็นเจ้าของคนเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน เมื่อดำเนินการมีผลกำไรก็จะขยายกิจการ โดยการตั้งบริษัทใหม่ และใช้ชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมในบริษัทแม่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทใหม่ การบริหารและการสนับสนุนด้านการเงิน ส่วนใหญ่มักจะได้รับจากบริษัทแม่ เนื่องจากหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในชื่อของบริษัทแม่ ซึ่งก่อตั้งแต่เริ่มแรก ฉะนั้นจึงเกิดการกู้ยืมเงินกันในระหว่างบริษัทที่กล่าวข้างต้น และมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกัน เพื่อความถูกต้องในการวัดผลการดำเนินการและการผ่านบัญชี ขอทราบว่า กรณีบริษัทแม่ให้บริษัทลูกกู้ยืมข้างต้นและหรือบริษัทลูก ซึ่งมีอยู่หลายบริษัทได้มีการกู้ยืมเงินและคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน ดอกเบี้ยรับที่บริษัทเจ้าหนี้ผู้ให้กู้มีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร

ภาระภาษี กรณีบริษัทแม่และบริษัทลูกกู้ยืมเงินระหว่างกัน

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 จะหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้เท่าไร

ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.94

รายรับจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 1 ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคลอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี