Back

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

1. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ถือเป็นค่าใช้จ่าย2. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน ไม่ว่าจะซื้อไว้เพื่อใช้งานหรือเพื่อขาย ให้ถือเป็นราคาทุนของที่ดิน จนกว่าจะขายที่ดินแปลงนั้นออกไป3. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อสร้างอาคาร ค่าดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้างจนกว่าจะสร้างเสร็จ หรือก่อให้เกิดรายได้ตามวัตถุประสงค์ ให้ถือเป็นราคาทุนอาคาร4. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อทรัพย์สิน เช่นเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ค่าดอกเบี้ยระหว่างการซื้อทรัพย์สินจนกระทั่งทรัพย์สินนั้นใช้การได้ ถือเป็นราคาทุนทรัพย์สิน5. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพือ่ใช้ในหลายวัตถุประสงค์ ถ้าแยกไม่ได้ว่าเป็นของส่วนใด ให้แยกตามส่วนของเงินกู้ยืมทั้งสิ้น เทียบกับยอดกู้ยืมที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์หนึ่ง เพื่อหาส่วนของดอกเบี้ยในวัตถุประสงค์นั้นAdministrator
Administrator
https://yeepou.com