ภ.พ.36 คือ ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ บันทึกบัญชี เครดิตภาษี คํานวณอย่างไร

ภ.พ.36 คือ แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร ใช้เมื่อได้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ฯ แบบ ภ.พ.36 ใช้สำหรับผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัท ก. ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ว่าจ้าง บริษัท ข. ติดตั้งติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอาคารอัตโนมัติ บริษัท ข. สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพื่อติดตั้งให้บริษัท ก. โดยใบขนสินค้านำเข้าจะใช้ชื่อของบริษัท ก. เป็นผู้นำเข้า เนื่องจากบริษัท ก. ได้รับ BOI บริษัท ค. เป็นผู้รับเหมาช่วงต่อจากบริษัท ข. ซึ่งการรับเหมาช่วงนี้จะมีส่วนที่เหมาค่าแรงและส่วนที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการติดตั้งให้บริษัท ก. ทั้งที่สั่งซื้อจากต่างประเทศและในประเทศ โดยบริษัท ค. จะออกใบกำกับภาษีให้แก่บริษัท ข. การนำเข้าสินค้าชื่อผู้รับสินค้าและใบขนสินค้าในการทำพิธีการขาเข้าเป็นชื่อบริษัท ก. ในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ บริษัท ก. หรือบริษัท ค. ที่มีหน้าที่ต้องจัดทำ

การบันทึกรายงานสินค้าและวัตถุดิบ กรณีนำเข้าสินค้าในนามของผู้ประกอบการอื่น

ในปี 2548 บริษัทได้มีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้ไปซื้อที่ต่างประเทศโดยตรงมูลค่า 15,000,000 บาท มีการนำเข้าเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและได้นำภาษีมูลค่าเพิ่มไปเป็นภาษีซื้อแล้ว ต่อมาปรากฏว่าสินค้าที่ให้กรรมการเป็นผู้ซื้อไม่สามารถจำหน่ายได้เพราะไม่ได้มาตราฐาน บริษัทจึงโอนสินค้าไปตั้งเป็นสำรองสินค้าล้าสมัยและทางบริษัทได้ฟ้องกรรมการและในปี 2550 ศาลมีคำสั่งให้กรรมการชดใช้ค่าสินค้าให้ โดยให้ชำระเป็นงวด ๆ ละ 1,500,000 บาท รวม 10 งวด โดยงวดที่ 1 และ งวดที่ 2 ศาลให้บริษัทโอนสินค้าให้กรรมการอัตราร้อยละ 10 งวดที่ 3 ให้โอนสินค้าอัตราร้อยละ 80 ส่วนงวดที่เหลือให้กรรมการชำระที่เหลือให้ บริษัทต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

ความรับผิดในการรับชำระหนี้ตามคำสั่งศาล

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี