ซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่พักอาศัยของพนักงาน

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่พักอาศัยของพนักงาน นำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรอืไม่ wanwan019


ตอบ: ในกรณีที่กิจการเช่าคอนโดเพื่อนเป็นที่พักของกิจการ กิจการต้องมีมติที่ประชุมออกมาเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานถึงจะสามารถนำมาบันทึกเป้นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ wanwan012 wanwan012

ซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่พักอาศัยของพนักงาน
ซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่พักอาศัยของพนักงาน

Scroll to Top