จ้างนาย ก ทำป้ายชื่อบริษัท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ (ออกใบเสร็จค่าทำป้ายโฆษณา)

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายค่าทำป้ายให้กับบุคคลธรรมดา

ชื่อตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า "สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัทได้รับเบี้ยประกันชีวิต ตามมติที่ประชุม ซึ่งบริษัทชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้ โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุชื่อกรรมการหรือพนักงานเป็นผู้เอาประกันชีวิต และทายาทเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายแทนดังกล่าว กรรมการและพนักงานจะต้องนำมาถือเป็นเงินได้เสียภาษี และมีสิทธินำใบเสร็จมาหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตได้หรือไม่ และบริษัทจะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่อย่างไร

ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่กรรมการหรือพนักงานตามมติที่ประชุมของบริษัท

จะค้นหารายชื่อมูลนิธิสมาคมที่ลดหย่อนภาษีได้จากเว็บไซต์ใด

ค้นหารายชื่อมูลนิธิสมาคมที่ได้รับการประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศล

บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินให้บุคคลภายนอกเช่าโดยทำสัญญาระยะยาว ซึ่งผู้เช่ากำหนดเงื่อนไขให้บริษัทสร้างถนนเชื่อมทางเข้าออก และจดภาระจำยอมให้บุคคลอื่นผ่านถนนดังกล่าวได้โดยไม่คิดค่าตอบแทน แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่า เจ้าของสามยทรัพย์และภารยทรัพย์ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน บริษัทจึงให้บริษัทในเครือเข้าถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินโดยบริษัทเป็นผู้ก่อสร้างถนนด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และนำถนนดังกล่าวไปจดทะเบียนภาระจำยอม โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการใช้ทางภารจำยอมให้บริษัทในเครือ รายจ่ายจากการสร้างถนนและค่าตอบแทนทางภาระจำยอมดังกล่าว มีภาระภาษีอย่างไร

ภาระภาษี กรณีปรับปรุงถนนส่วนบุคคลทางเข้าออกสถานประกอบการ และค่าตอบแทนทางภาระจำยอม

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี