บริษัทจ้างบุคคลธรรมดาให้ทำการวิจัยให้ เมื่อจ่ายเงินต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ้างบุคคลธรรมดาให้ทำการวิจัย

บริษัทจ้างบุคคลธรรมดาแปลเอกสารเป็นครั้งคราว ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง ด้วยแบบแสดงรายการอะไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายค่าจ้างแปลเอกสารให้กับบุคคลธรรมดา และแบบที่ใช้ในการนำส่ง

จ้างบุคคลธรรมดาดูแลรักษาเครื่องจักรเดือนละ 3,500 บาท ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

จ่ายค่าจ้างดูแลเครื่องจักรให้บุคคลธรรมดา ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

ส่วนราชการการจ้างบุคคลธรรมดาซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรี จะมีภาระภาษีอย่างไร

ภาระภาษี กรณีส่วนราชการจ้างบุคคลธรรมดาชาวสหรัฐอเมริกา เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเจรจาเขตการค้าเสรี

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี