Back

จ่ายเช็คค่าภาษีเกินกว่าที่ต้องชำระ

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

จ่ายเช็คค่าภาษีเกินกว่าที่ต้องชำระ ต้องปรับปรุงอย่างไรค่ะ wanwan023


ตอบ: ต้องปรับปรุงแบบยื่นเข้าไป ในลักษณะขอคืนภาษีค่ะ wanwan012 wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com